BADANIA KLINICZNE

REKRUTACJA OTWARTA

główny badacz

klinika prowadząca

tytuł badania

numer protokołu

1.

prof. dr hab. n.med.
Wojciech Jurczak

Klinika Onkologii Klinicznej
Pododdział Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego

Zastosowanie akalabrutynibu
u chorych z przewlekłą białaczką limfocytową lub chłoniakiem
z komórek płaszcza poddanych allogenicznemu przeszczepowi komórek macierzystych

PLRG12

FAZA OBSERWACJI

główny badacz

klinika prowadząca

tytuł badania

numer protokołu

1.

dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa

Klinika Onkologii Klinicznej

Jednoramienne badanie II fazy, prowadzone metodą otwartej próby, dotyczące stosowania Pembrolizumabu (MK-3475) w monoterapii miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka nerkowokomórkowego (mRCC) (KEYNOTE-427)

MK-3475-427

2.

dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa

Klinika Onkologii Klinicznej

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie III fazy, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa Pembrolizumabu (MK-3475) w połączeniu z Aksytynibem w  porównaniu do Sunitynibu w monoterapii u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem nerkowokomórkowym w pierwszej linii leczenia (mRCC) (KEYNOTE-426)

MK-3475-426

3.

dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa

Klinika Onkologii Klinicznej

Randomizowane badanie kliniczne III fazy, z zastosowaniem metody podwójnie zaślepionej próby, z grupą kontrolną placebo dotyczące stosowania Pembrolizumabu (MK-3475) jako monoterapii w leczeniu adiuwantowym nowotworu nerki po nefrektomii (KEYNOTE-564)

MK-3475-564

4.

dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa

Klinika Onkologii Klinicznej

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie III fazy oceniające działanie Atezolizumabu (przeciwciała anty PDL-1) w leczeniu adiuwantowym u pacjentów z rozpoznaniem raka nerki poddanych nefrektomii, będących w grupie wysokiego ryzyka wystąpienia wznowy

WO39210

5.

dr n. med. Anna Drosik-Kwaśniewska

Klinika Onkologii Klinicznej

Badanie fazy III z randomizacją i podwójnie ślepą próbą dotyczące oceny stosowania Pembrolizumabu łącznie z chemioterapią w porównaniu ze stosowaniem placebo łącznie z chemioterapią w ramach terapii neoadiuwantowej oraz stosowania Pembrolizumabu w porównaniu z placebo w ramach terapii adiuwantowej w leczeniu potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC)

MK-3475-522

6.

dr n. med. Ewa Iwańska

Klinika Ginekologii Onkologicznej

Wielośrodkowe, randomizowane badanie fazy III, z Atezolizumabem lub placebo, podawanych w leczeniu skojarzonym z Paklitakselem, Karboplatyna i Bewacyzumabem, pacjentom z nowo zdiagnozowanym rakiem jajnika, jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej w stopniu zaawansowania III lub IV

YO39523

7.

dr n. med. Marek Ziobro

Klinika Onkologii Klinicznej

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby badanie kliniczne fazy 3 porównujące immunoterapię uzupełniającą Niwolumabem z Ipilimumabem u pacjentów z czerniakiem w stopniu zaawansowania IIIb/c lub IV z wysokim ryzykiem nawrotu po całkowitej resekcji

CA209-238