WYKAZ PROWADZONYCH BADAŃ KLINICZNYCH

REKRUTACJA OTWARTA

główny badacz

klinika prowadząca

tytuł badania

numer protokołu

dr n.med. Marek Ziobro

Klinika Onkologii Klinicznej

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III oceniające nie mniejszą skuteczność nivolumabu podawanego podskórnie w porównaniu z nivolumabem podawanym dożylnie u uczestników z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem jasnokomórkowym nerki, którzy otrzymali wcześniej leczenie systemowe

CA209 67T

dr n.med. Marek Ziobro

Klinika Onkologii Klinicznej

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy IV prowadzone metodą otwartej próby mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania standardowej dawki dichlorku radu-223 w porównaniu ze standardowymi dawkami innowacyjnego leczenia antyhormonalnego (novel anti-hormonal, NAH) u pacjentów z przerzutowym, opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego (mCRPC) z dominującymi przerzutami do kości, postępującym w trakcie lub po jednym rzucie NAH [RADIANT]

BAY20510

dr n.med. Marek Ziobro

Klinika Onkologii Klinicznej

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby, badanie kliniczne fazy 3 oceniające MK-6482 w skojarzeniu z lewantynibem (MK-7902) w porównaniu do kabozantynibu, jako druga lub trzecia linia leczenia u pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u których wystąpiła progresja po wcześniejszej terapii anty PD-1/L1

MK-6482-011

dr hab. n.med. Bożena Cybulska-Stopa

Klinika Onkologii Klinicznej

Randomizowane badanie kliniczne 3 fazy, z zastosowaniem metody podwójnie zaślepionej próby, z grupą kontrolną placebo, oceniające pembrolizumab w porównaniu z placebo jako terapię adjuwantową po operacji i naświetlaniu u uczestników z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym skóry wysokiego ryzyka [KEYNOTE -630]

MK-3475-630

dr hab. n.med. Bożena Cybulska-Stopa

Klinika Onkologii Klinicznej

Randomizowane, kontrolowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 2 oceniające cemiplimab stosowany w monoterapii oraz w skojarzeniu z RP1 u pacjentów z zaawansowanym rakiem kolczystokomórkowym skóry [CERPASS]

RPL-002-18

prof. dr hab.n.med. Stanisław Kłęk

Klinika Chirurgii Onkologicznej

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III, kontrolowane substancją czynną i placebo, dotyczące stosowania CUSA-081 w przypadku nieprawidłowego działania wyrobów do uzyskiwania centralnego dostępu żylnego [READY-1]

CUSA-081-HEM-01

dr hab. n. med. Małgorzata Klimek

Klinika Radioterapii

Randomizowane, wielkośrodowe, międzynarodowe badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo, oceniające durwalumab podawany jednoczasowo z chemioradioterapią radykalną u pacjentów z miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym płaskonabłonkowym rakiem przełyku [KUNLUN]

DC910SC00001

dr n.med. Aleksandra Grela-Wojewoda

Klinika Onkologii Klinicznej

Randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, porównujące skuteczność i bezpieczeństwo stosowania niraparybu z placebo u pacjentów po radykalnym leczeniu HER-2 ujemnego raka piersi z obecnością mutacji BRCA lub potrójnie ujemnego raka piersi, pozostających w molekularnej fazie choroby określonej na podstawie obecności krążącego nowotworowego DNA [ZEST]

GSK213831

prof. dr hab. n.med.
Wojciech Jurczak

Klinika Onkologii Klinicznej
Pododdział Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego

Zastosowanie akalabrutynibu
u chorych z przewlekłą białaczką limfocytową lub chłoniakiem
z komórek płaszcza poddanych allogenicznemu przeszczepowi komórek macierzystych [ACALLO]

PLRG12

FAZA OBSERWACJI

główny badacz

klinika prowadząca

tytuł badania

numer protokołu

dr hab.n.med. Bożena Cybulska-Stopa

Klinika Onkologii Klinicznej

Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie kontynuacyjne fazy III mające na celu ocenę długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności pembrolizumabu, u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami, którzy obecnie są w fazie leczenia lub obserwacji

MK-3475-587

dr n. med. Marek Ziobro

Klinika Onkologii Klinicznej

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby badanie kliniczne fazy 3 porównujące immunoterapię uzupełniającą Niwolumabem z Ipilimumabem u pacjentów z czerniakiem w stopniu zaawansowania IIIb/c lub IV z wysokim ryzykiem nawrotu po całkowitej resekcji

CA209-238

dr n. med. Ewa Iwańska

Klinika Ginekologii Onkologicznej

Wielośrodkowe, randomizowane badanie fazy III, z Atezolizumabem lub placebo, podawanych w leczeniu skojarzonym z Paklitakselem, Karboplatyna i Bewacyzumabem, pacjentom z nowo zdiagnozowanym rakiem jajnika, jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej w stopniu zaawansowania III lub IV

YO39523

dr n. med. Anna Drosik-Kwaśniewska

Klinika Onkologii Klinicznej

Badanie fazy III z randomizacją i podwójnie ślepą próbą dotyczące oceny stosowania Pembrolizumabu łącznie z chemioterapią w porównaniu ze stosowaniem placebo łącznie z chemioterapią w ramach terapii neoadiuwantowej oraz stosowania Pembrolizumabu w porównaniu z placebo w ramach terapii adiuwantowej w leczeniu potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC)

MK-3475-522

dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa

Klinika Onkologii Klinicznej

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie III fazy oceniające działanie Atezolizumabu (przeciwciała anty PDL-1) w leczeniu adiuwantowym u pacjentów z rozpoznaniem raka nerki poddanych nefrektomii, będących w grupie wysokiego ryzyka wystąpienia wznowy

WO39210

dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa

Klinika Onkologii Klinicznej

Randomizowane badanie kliniczne III fazy, z zastosowaniem metody podwójnie zaślepionej próby, z grupą kontrolną placebo dotyczące stosowania Pembrolizumabu (MK-3475) jako monoterapii w leczeniu adiuwantowym nowotworu nerki po nefrektomii (KEYNOTE-564)

MK-3475-564

dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa

Klinika Onkologii Klinicznej

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie III fazy, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa Pembrolizumabu (MK-3475) w połączeniu z Aksytynibem w  porównaniu do Sunitynibu w monoterapii u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem nerkowokomórkowym w pierwszej linii leczenia (mRCC) (KEYNOTE-426)

MK-3475-426

dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa

Klinika Onkologii Klinicznej

Jednoramienne badanie II fazy, prowadzone metodą otwartej próby, dotyczące stosowania Pembrolizumabu (MK-3475) w monoterapii miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka nerkowokomórkowego (mRCC) (KEYNOTE-427)

MK-3475-427